Domov » Pravidlá používania

Pravidlá používania

Účelom tejto Dohody je stanoviť Podmienky používania, ktorébude Používateľ dodržiavať počas používania alebo iného užívania služieb Spoločnosti (CDP Media AG, Industriestrasse 21, 6055 Alpnach Dorf, Switzerland). Táto Dohoda predstavuje kompletnú a jedinú Dohodu medzi Spoločnosťou a Používateľom, nahrádza všetky predchádzajúce či iné Dohody vzťahujúce sa na poskytované služby a produkty.

Služby

 1. Služby spoločnosti budú poskytované tak, ako sú dostupné. Ďalej, Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, písomnú, výslovnú či domnelú, pre akékoľvek poskytnuté služby, vrátane, bez obmedzení, záruku predajnosti či záruku vhodnosti na konkrétny účel. Toto výslovne zahŕňa odškodnenie za ušlý zisk, spôsobený prerušením poskytovania služieb Spoločnosťou či jej poskytovateľov. Spoločnosť negarantuje neprestajnú dostupnosť a funkčnosť serverov.
 2. Používatelia budú služby využívať spôsobom, ktorý je zhodný so a neodporujúci zákonom Švajčiarska.
 3. Použitie akejkoľvek informácie získanej od Spoločnosti je na vlastné riziko používateľa a Spoločnosť výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za presnosť alebo kvalitu informácií získaných prostredníctvom jej služieb. Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku, písomnú, výslovnú či domnelú na garanciu bezporuchovosti, alebo že služba bude fungovať spoľahlivo na základe predchádzajúcich výkonov.
 4. Spoločnosť nie je zodpovedná za akékoľvek škody spôsobené používaním služieb Spoločnosti Používateľom, alebo akýmkoľvek znemožnením používania služieb pre akýkoľvek dôvod.
 5. Spoločnosť nie je zodpovedná za Používateľove údaje, súbory alebo priečinky uložné v zariadeniach a serveroch Spoločnosti. Používateľ je jediný zodpovedný za udržiavanie údajov, súborov a priečinkov.

Zmeny a úpravy odmienok

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek pridať, pozmeniť, upraviť alebo odstrániť ktorékoľvek ustanovenie týchto Podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť si vyhradzuje výhradné právo byť jediným rozhodovateľom, ktoré veci predstavujú porušenie týchto podmienok. Pokiaľ Používateľ nesúhlasí s ktoroukoľvek z podmienok používania, Používateľ prestane využívať služby Spoločnosti. Najnovšie a aktuálne podmienky používania budú zverejnené na Webovej stránke.Používateľov pretrvávajúci prístup na Webovú stánku predstavuje súhlas so všetkými dodatkami a zmenami týhcto Podmienok. Spoločnosť bude mať právo pozmeniť práva používateľov vzťahujúce sa na už zakúpené kontá. Spoločnosť môže pridávať a odstraňovať funkcie.

Licencia

Spoločnosť poskytuje Používateľovi nevýhradnú, neprenosnú, odvoľateľnú licenciu užívať služby v zhode s týmito Podmienkami.

Zneužitie systémových zdrojov

Porušením podmienok je, keď Používateľ využije, zahŕňajúc a nelimitujúc na, príspevky alebo iné údaje, ktoré spotrebuvávajú nadmerný výkon CPU, pamäte servera alebo dátového úložiska. Spoločnosť si vyhradzuje právo okamžite a bez predchádzajúceho upozornenia Používateľovi, zrušiť poskytovanie služby a procesov, ktoré používajú neúmerné množstvo systémových zdrojov.

Potenciálne protiprávne konanie vo všeobecnosti

Nasledujúce bude považované za porušenie týchto Pravidiel a môže mať za následok pozastavenie alebo zmazanie Používateľovho užívateľského konta alebo k zrušeniu tejto Dohody.

 1. Produkty a služby Spoločnosti môžu byť používané len na zákonné účely. Prenos, šírenie alebo uchovávanie akýchkoľvek materiálov v rozpore s platnými právnymi predpismi sú prísne zakázané. Toto zahŕňa, bez obmedzení, materiály chránené autorskými právami, ochrannými známkami, obchodným tajomstvom, alebo inou formou právneho predpisu na ochranu duševného vlastníctva, používanými bez riadneho povolenia, ako aj materiál, ktorý je nemravný, urážlivý, alebo predstavuje protiprávnu hrozbu. Neprijateľný obsah môže predstavovať, ale nie je obmedzený na: Pirátsky softwér, hackerské programy alebo archívy, Chatové stránky/servery, pornografia alebo iné súbory alebo multimédiá považované spoločnosťou za nevhodné alebo v rozpore s právom alebo na ktorých zasielanie Používateľ nemá právo.
 2. Nik nebude zasielať nactiutŕhačské, ohováračné alebo súkromné informácie o tretích osobách bez ich povolenia alebo s cieľom spôsobiť citové rozrušenie, alebo zasieľať akékoľvek informácie porušujúce akékoľvek platné ochranné známky, autorské práva alebo iné právne predpisy na ochranu duševného vlastníctva.
 3. Zasielanie nevyžiadaných elektronických správ (“Spam”) z alebo prostredníctvom alebo na servery Spoločnosti, vrátane, ale nevylučujúc reklamné a informatívne správy je zakázené. Spoločnosť si v prípade prijatých sťažností vyhradzuje právo vypovedať túto Dohodu a zrušiť akékoľvek účty pod kontom Používateľa.
 4. Akékoľvek neoprávnené šírenie materiálu spadajúceho pod ochranu autorských práv, obťažovanie, podvod a iné protiprávne aktivity alebo zaobchádzanie s týmito materiálmi v rozpore s právnymi predpismi Švajčiarska alebo štátu Používateľa.
 5. Poskytnutie nepravdivých informácií o Používateľovi Spoločnosti alebo iným Používateľom v súvislosti s používaním služieb Spoločnosti.

Systémová a sieťová bezpečnosť

Narušenie systémovej alebo sieťovej bezpečnosti je prísne zakázané a môže viesť k trestnému alebo občianskoprávnemu postihu. Príklady zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na: poskytovanie neoprávneného prístupu, používania, sondovania alebo skenovania akéhokoľvek systému Spoločnosti, bezpečnostných a overovacích opatrení, údajov a prenosov; narúšanie služby ktorémukoľvek Používateľovi, hostiteľovi alebo sieti; zahltenie alebo pokusy o preťaženie systému alebo útoky na vysielanie.

Ochranné známky

“CheesFriends.co”, “CheesFriends.co.uk”, “CheesFriends.com”, “CheesFriends.it”, “CheesFriends.ru”, “SchachOnline.at”, “SchachOnline.ch”, “RapidSchach.de”, “HrajSach.sk”, “HrajSach.cz”, “OnlineSzachy.pl”, “SahOnline.ro”, “SakkBaratok.hu” a iné príbuzné značky sú duševným vlastníctvom Spoločnosti.

Autorské práva

Všetok obsah, grafika, logá, fonty, šachové figúry a iné návrhy, softvér a iný obsah spätý s poskytovanými službami sú chránené švajčiarskym a medzinárodným právom. Akékoľvek kopírovanie, šírenie, vydávanie a iné používanie je prísne zakázané.

Prijateľné používanie počas hrania

Používateľ nebude používať žiaden softvér, ako napríklad šachové algoritmy či databázy a knihy na pomoc počas hraní a Používateľ nedovolí ďaľšiemu Používateľovi pomáhať, radiť mu alebo hrať namiesto neho alebo používať jeho používateľské meno na akékoľvek účely. Nie je dovolená hra Pužívateľa proti rovnakému Používateľovi (čo by malo za výsledok umelé zvyšovanie používateľovho hodnotenia). Všetky hodnotenia sú založené na výkonoch Používateľa v hrách. Používateľ nesmie nespravodlivo zvyšovať či znižovať hodnotenie.

Produkty a služby tretích strán

Tretie strany môžu propagovať svoje produkty a služby na stránkach Spoločnsti. Spoločnosť nemá vplyv na tieto produkty a služby. Zodpovednosť za používanie týchto produktov a služieb leží na Používateľovi a Spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody spôsobené transakciou medzi Používateľom a treťou stranou.

Odkazy

Stránky spoločnosti obsahujú odkazy na iné stránky. Spoločnost nie je zodpovedná za obsah týchto stránok. Zahrnutím odkazu Spoločnost nepodporuje ani neodobruje odkazovanú stránku. Používateľ opúšťa stránku Spoločnosti na vlastné riziko.

Podmienky nákupu

Platby Používateľa Spoločnosti za predplatné môžu byť uskutočnené prostredníctvom kreditnej karty (poskytovateľom CardGate) alebo prostredníctvom služby PayPal. Všetky predplatné sú v mene EURO. Všetky predplatné zaplatené prostredníctvom kreditnej karty alebo služby PayPal sú automaticky obnovované. Automatické obnovovanie porostredníctvom kreditnej karty môže byť používateľom zrušené prostredníctvom technickej podpory alebo priamo na stránke Spoločnosti na stránke platieb. Zrušenie automatického obnovovania prostredníctvom služby PayPal môže byť zrušené len na stránke spoločnosti Pay-Pal. Spoločnosť nie je zodpovedná za žiadosti o zrušenie automatického obnovovania prostredníctvom služby PayPal.

Všetky služby budú sprístupnené po potvrdení prevodu poskytovateľom (CardGate, PayPal) alebo administrátorom najneskôr do 2 pracovných dní.

Užívateľ nemá nárok na vrátenie peňazí za predplatené služby, ktoré nevyužíva.

Služby

 1. Predplatené kontá: 2 typy
  • Premium
  • Exclusive
 2. Platba za šachové výukové video: Používateľ si môže zakúpiť prístup k výukovým videám. Platby sú za video alebo čas prístupu.

Pravidlá zaobchádzania s osobnými údajmi.

Keďže Spoločnosť zozbierava isté druhy informácií o Používateľovi, Používateľ by mal plne rozumieť podmienkam a pravidlám týkajúcich sa zozbieravania a používania týchto informácií. Toto vyhlásenie zverejňuje, ktoré inormácie Spoločnosť zhromažďuje a ako s nimi zaobchádza.

Spoločnosť zozbierava dva druhy informácii o Používateľoch:

 1. Informácie, ktoré Používatelia poskytujú prostredníctvom ich dobrovoľného a vedomého odovzdania. Toto sú údaje poskytnuté dobrovoľne za účelom dostávania elektronických letákov (newsletterov), účasti a možnosti prispievania do fór a diskusií, posielania elektronických správ a účasti na prieskumoch a hlasovania.
 2. Informácie zozbierané prostredníctvom súhrnného zberu sledovacích informácií odvodených prevažne z údajov o návštevnosti prostredníctvom stránok Spoločnosti. Tieto informácie dovoľujú Spoločnosti lepšie nastaviť svoj obsah potrebám Používateľa a pomáhajú sponzorom a zadávateľom reklamy pre Spoločnosť lepšie porozumieť demografickým osobitostiam návštevníkov. Spoločnosť za žiadnych okolnosí neposkytne informácie o konkrétnom Používateľovi tretej strane.

Používatelia Fór a Diskusií na stránkach Spoločnosti sa pre používanie musia registrovať oddelene (obe služby sú bezplatné) za účelom zasielať správy, aj keď na návštevu stránok sa registrovať nemusia. Počas registrácie je Používateľ povinný poskytnúť používateľské meno, heslo a emailovú adresu.

Spoločnosť môže Používateľom poskytnúť možnosť účasti v interaktívnych hlasovaniach, za účelom jednoduchého zdieľania názorov Používateľa a získanie vhľadu do názorov návštevníkov na dôležité otázky. Názory a iné odpovede na prieskumy sú zbierané a nie sú priraditeľné k žiadnemu konkrétnemu Používateľovi. Spoločnosť môže použiť systém na označenie Používateľa po hlasovaní, aby zabránila opakovanému hlasovaniu konkrétneho Používateľa. Toto označenie nie je súvzťažné k žiadnej informácii o konkrétnych jednotlivých Používateľoch.

Spoločnosť tiež príležitostne môže vykonávať používateľský prieskum za účelom lepšieho zamierenia obsahu pre svojich návštevníkov. Spoločnosť niekedy môže zdieľať zozbierané demografické údaje z týchto prieskumov so sponzormi, partnermi a zadávateľmi reklám pre Spoločnosť. Spoločnosť nikdy nezdieľa žiadnu z týchto informácií s treťou stranou.

Spoločnosť zaznamenáva vzorky pohybu Používateľa vrámci celého svojho portálu, avšak Spoločnosť nevzťahuje takto získané informácie k žiadnemu konkrétnemu používeteľovi. Spoločnosť analyzuje používatelské štatistiky na základe názvu domény Používateľa, druhu prehliadača a typu MIME načítaním týchto informácii z reťazca prehliadača (informácii obsiahnutých v prehliadači každého používateľa.

Spoločnosť niekedy zaznamenáva a katalogizuje hľadané termíny, ktoré používateľ zadáva do vyhľadávacej funkcie Spoločnosti, ale toto zaznamenávanie nie je nikdy priraďované ku konkrétnym Používateľom. Spoločnosť používa získané informácie aby vyhodnotila, ktoré časti stránky sú u Používateľov obľúbené a ktoré neobľúbené na základe návštevnosti týchto častí. Spoločnosť nezaznamenáva pohyb a správanie konkrétnych používateľov ale celkovú návštevnosť jednotlivej stránky. Toto pomáha Spoločnosti pokračovať v budovaní lepších služieb pre Používateľov.

Dôsledky porušenia tejto Dohody

Ak Spoločnosť príde k vedomiu o údajnom porušení ktorejkoľvek z podmienok uvedených v tejto Dohode alebo iným pravidlám zverejneným na jej stránkach, poskytnutých používateľovi prostredníctvom e-mailu alebo zaslaného inou formou, Spoločnosť má práva začať vyšetrovanie. Počas vyšetrovania môže Spoločnosť obmedziť prístup Zákazníka alebo Zákazníkovho Používateľa k službám a produktom Spoločnosti v záujme zabránenia ďalšej nedovolenej činnosti. Spoločnosť môže, podľa vastného uváženia, obmedziť, prerušiť alebo ukončiť poskytovanie služieb a produktov Spoločnosti, obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť konto Používateľa bez náhrad a predchádzajúcich upozornení alebo sa dožadovať nápravy trestnoprávnou či občianskoprávnou formou, ak to považuje za potrebné. Spoločnosť ohlási akékoľvek porušenie zákonných noriem príslušnému oddeleniu polície či podobnej organizácie. Spoločnosť nezodpovedá za akékoľvek platby, náhrady a/alebo kompenzácie za prerušenie služieb alebo zrušenie tejto Dohody. Ak má Spoločnosť dôvodné podozrenie na podvodné správanie Používateľa, zahŕňajúc porušenie týchto pravidiel, Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať akúkoľvek platbu a zadržané prostriedky na základe vlastného uváženia plne alebo sčasti uvoľniť v prospech Používateľových súperov. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo zadržať iné virtuálne veci ako vstupenky na turnaje, virtuálne trofeje a i. Inak povedané: Používateľ po strate svojho konta stráca nárok na vložené finančné prostriedky alebo iné virtuálne prostriedky či veci bez akéhokoľvek nároku na náhradu zo strany Spoločnosti potom, čo sa spoločnosť rozhodne zrušiť akúkoľvek službu všeobecne, alebo akúkoľvek službu pre konkrétneho vylúčeného Používateľa.

Obmedzené ručenie a odškodné

Spoločnosť nie je zodpovedná za akýkoľvek obsah zverejnený, názory prejavené alebo činy vykonané ktorýmkoľvek z Používateľov. Akékoľvek konanie, ktoré porušuje zákony, nariadenia alebo všeobecne prijímané normy Švajčiarska či územia, na ktorom sa zdržuje Používateľ, či už výslovne vyjadrené v tejto Dohode alebo nie, je prísne zakázané. Spoločnosť si vyhradzuje právo zakázať akékoľvek aktivity, ktoré by mali nepriaznivý vplyv na jej obchodnú povesť alebo reputáciu, ohrozili jej sieť, mali nepriaznivé dôsledky na jej Zákazníkov alebo vystavili ju právnej zodpovednosti či hrozbe porušenia práva.

Používatelia týmto zbavujú Spoločnosť, zamestnancov, riaditeľov, agentov, dodávateľov, zadávateľov reklamy, právnych zástupcov, poskytovateľov produktov a služieb, ich agentov, reprezentantov a povereníkov ťarchy akýchkoľvek nárokov, strát, výdavkov a požiadaviek vrátane poplatkov právnym zástupcom vzniknutým z porušenia tejto Dohody Používateľom, alebo používaním služieb Spoločnosti.

Postúpenie

Spoločnosť má právo postúpiť túto Dohodu a akékoľvek práva v nej zahrnuté, sčasti alebo v celku, akejkoľvek osobe, obchodnej spoločnosti alebo organizácii a nič z tu uvedeného nenaznačuje opak.

Jurisdikcia

Jedinou platnou jurisdikciou pre všetky spory vzniknuté z alebo týkajúce sa tejto dohody je Zurich. Uplatňuje sa švajčiarske právo, vylučujúc konflikty právnych úprav.

Používaním služieb Spoločnosti sa používateľ zaväzuje podriadiť sa a byť zaviazaný dodržiavať tieto Podmienky.